Јавен повик за избор на надворешни соработници

Проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“ поддржан од ЕУ, објавува јавен повик за надворешни соработници за поддршка на локално вмрежување но и процес на застапување базирано на докази.

Јавен повик за избор на обучувачи

Проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“ поддржан од ЕУ, објавува јавен повик за обучувачи.

🆕 Јавен повик за избор на надворешни соработници

Проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“ поддржан од ЕУ, објавува јавен повик за надворешни соработници.

Јавниот повик е во насока на јакнење на капацитетите на локалните младински совети како и службениците за млади во рамките на Општините.

Јавниот повик за надворешни соработници вклучува 3 (три) ЛОТ-ови:

ЛОТ 1: ИСПОРАКА НА ОБУКА ЗА СЛУЖБЕНИЦИ ЗА МЛАДИ

  1. Младинско учество и младинска политика – улога на службениците за млади на локално ниво
  2. Родова перспектива во процеси на креирање младински политики

ЛОТ 2: ИСПОРАКА НА ОБУКА И МЕНТОРСТВО ЗА ЛОКАЛНИ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ

  1. Застапување и лобирање
  2. Анализа на јавни политики
  3. Финансиска писменост и јавни финансии на локално ниво
  4. Родова еднаквост
  5. Превенција и справување со кибер-насилство помеѓу младите

ЛОТ 3: ПОДГОТОВКА НА ЕДУКАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНТЕРАКТИВНА ПЛАТФОРМА

  1. Младинско учество,
  2. Младинска политика
  3. Младинска работа

ДОПОЛНУВАЊЕ:

Рокот за пријавување на јавниот повик е продолжен до 18 октомври 2022 година.

Целосниот повик може да го преземете ТУКА.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАДВОРЕШЕН СОРАБОТНИК

Проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“ поддржан од ЕУ, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАДВОРЕШЕН СОРАБОТНИК ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛУЖБЕНИЦИ ЗА МЛАДИ

Прирачникот треба да претставува ресурс за службениците за млади на локално и национално ниво при работата со младите, граѓанските организации кои работат со млади и другите актери при примена на младински политики.

Краен рок за доставување на апликациите е 29 јули 2022 година.

Целосниот повик може да го преземете ОВДЕ.

Повик за доделување грантови

Коалиција на младински организации СЕГА објавува Повик за доделување грантови, во рамките на проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата″, поддржан од Европската Унија. Целта на проектот е да го подобри квалитетот на имплементацијата на младинската политика заснована на структурна соработка и суштинско учество на вмреженото граѓанско општество.

Целта на овој повик е Зајакнато влијание на граѓанските организации кои работат со млади во процесите на креирање политики и донесување на одлуки, посебно на локално ниво.

Апликанти може да бидат граѓански организации кои работат со млади лица, активни на територијата на Р.С. Македонија и регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ). Апликантите треба да се регистрирани најмалку една година пред објавата на повикот.

Висината на бараниот грант мора да биде помеѓу 13.500 – 15.000 Евра.

Повеќе детали за повикот се достапни во Упатство за апликанти.

Апликацијата за овој повик треба да ги содржи уредно пополнети следните документи:

Рокот за поднесување на апликации е 29 април 2022 г. до 23:59 часот.

Проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата″ се спроведува од страна на Коалиција на младински организации СЕГА како водечки партнер, во партнерство со Женски Форум Тетово, СОС Детско Село и Волонтерски Центар Скопје. Овој проект е финансиран од Европската Унија, во рамките на ИПА програмата за поддршка на мрежи и платформи на граѓански организации во Република Северна Македонија, со референтен број EuropeAid/167061/DD/ACT/MK.

За повикот се одржа информативна сесија која што можете да ја погледнете на овој линк.

 Прашања и одговори




„Оваа веб страна е креирана и одржувана со финансиска поддршка на Европска Унија. Содржината на истата е единствена одговорност на спроведувачите на проектот и не нужно ги одразува ставовите на Европската Унија.“



© 2021 – mladi.eu All rights reserved.