Застапувањето на младинските потреби и интереси пред донесувачите на одлуки е главната улога на Локалните младински совети!

Во период од 06 – 08 април 2023 година, членовите на Локалните младински совети учествуваа на обука за Застапување и лобирање, на која се стекнаа со знаења и вештини за ефективно застапување на потребите на младите во својата локална заедница.