Тим Лидер
zoran@sega.org.mk
Проектен Координатор
tomislav@sega.org.mk
Проектен Координатор
Vaska.Draskovic@sos.org.mk
Координатор за младинска вклученост
andrej@vcs.org.mk
Специјалист за родова еднаквост
slagjana@gmail.com
Офицер за комуникации
marice@sega.org.mk
Административно финансиски менаџер
milei@sega.org.mk„Оваа веб страна е креирана и одржувана со финансиска поддршка на Европска Унија. Содржината на истата е единствена одговорност на спроведувачите на проектот и не нужно ги одразува ставовите на Европската Унија.“© 2021 – mladi.eu All rights reserved.