Подготвени Студии на случај за родови стереотипи во Скопски и Полошки регион

Во периодот јуни – август 2021 година, беа подготвени Студии на случај за стереотипите за учество на младите жени во Скопскиот и Полошкиот регион. Целта на овие студии беше да се детектираат предизвиците со кои се соочуваат младите жени од руралните средини во процесите на донесување на одлуки.

Податоците кои се презентирани во студиите ќе придонесат кон подобро планирање на проектните активности за јакнење на капацитетите на младите жени за поактивно учество во општествените сфери како и кон унапредување на нивната положба во општеството.

Овие студии се дел од сеопфатно почетно истражување во рамките на проектот кое ќе ја дефинира почетните состојба со цел да се планираат релевантни и ефикасни активности во текот на проектот.

[линкови]

Студија на случај за стереотипите за учество на младите жени во Скопскиот регион

Студија на случај за стереотипите за учество на младите жени во Полошкиот регион